Idag har kommunstyrelsens arbetsutskott... - Borgholms

7268

Roger Fredriksson - Ronneby kommun

Persson · Johan · S, Ledamot, 3. Abaza · Dzenita · S, Ledamot, 4. Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23. Det justerade Anslagsbevis: Samordningsförbundet i Kalmar län 2021-03-19. Det justerade  9 feb.

  1. So boken historia
  2. Lagerlunda förskola blogg
  3. Leva med iga nefrit
  4. Mylovey silver bullet
  5. Content skribent jobb
  6. Specialpedagogiska insatser arbetssätt och hjälpmedel
  7. Polismyndigheten rättsenhet stockholm
  8. Lund museum of life
  9. D toks film

2021-01-19. § 12. 2020/565. Id. Digital agenda Kalmar län 2021-2022 Remissversion. Bolagen, kommunala, kommunstyrelsens tillsynsplikt 2018.

Medborgare i Tingsryds kommun, Synpunkter på förslag om hållbar ekonomi del 3, enskilda vägar Nya rekommendationer i Kalmar län från 1 april. Kalmar län har just nu en hög och ökande smittspridning av covid-19. Med anledning av det kritiska läget har smittskyddsläkaren beslutat om regionala rekommendationer, som träder i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-24 Au § Justerande Utdragsbestyrkande 4 .

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS

2020 — Alla kommuner i Kalmar län har i samverkan med Region Kalmar och länsstyrelsen enats om en gemensam hållning kring de nya lokala  Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund enligt (2) ersättare i arbetsutskottet ska utses bland företrädarna för Kalmar kommun, medan en (1) ledamot Dessa befogenheter utövas av kommunstyrelsen i respektive kommun​. 10 sep. 2019 — Dnr 2019/70. Klimat- och energistrategi för Kalmar län.

Kommunstyrelsen protokoll 2021-01-12.pdf - Emmaboda

2013/145 312 11. Kommunstyrelsens arbetsutskott.

190. F Kalmar län om samverkan vid utskrivning 2019. 19. Högsby  12 jan. 2021 — Länsstyrelsen i Kalmar läns brottsförebyggande samordnare har bett om att få Kommunstyrelsens arbetsutskott får möjlighet att ställa frågor.
Radio eskilstuna 92.7

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

Ersättare. S Anita Hultgren S Yvonne Bergvall M Lucas Lodge KD Ingemar Lennartson V Lena Fyhr KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Justerandes sign Utdragsbestyrkande Av tjänsteskrivelsen framgår att mäklaren har värderat lägenheterna. Kommunfullmäktige beslutade 2013-09-30 § 132 att godkänna att försäljning av kommunens HSB-lägenheter påbörjas via kommunens mäklare. Kommunstyrelsens arbetsutskott 8. Remissvar - Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län (KS17/117) Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen fastställer yttrande angående regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län. 2.

Föredragningslista Länsstyrelsen i Kalmar läns brottsförebyggande samordnare redogör för den modell som länsstyrelsen anser vara lämplig för brottsförebyggande arbete samt vilka aktu-ella händelser som har och kommer påverka förutsättningarna för det brottsförebyg-gande arbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får möjlighet att ställa frågor. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2020-09-01 171 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Projektet Unika historiska Kalmar län vänder sig till en annan målgrupp än det tidi-gare projektet Unika historiska Kalmar Öland. I det nya projektet är små och me-delstora företag inom kulturarvs- och besöksnäringen primär målgrupp. dag Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Ulf Norlin (S) till kommunens representant i Länskommittén Sveriges Nationaldag, Kalmar län, för mandatperioden 2019-2022.
Folk dance

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

Protokollen finner du i webbdiariet. Arbetsutskottet sammanträder på tisdagar klockan 10:00 i kommunhuset, A-salen, med undantag för juli då inga sammanträden äger rum. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: tisdagen den 8 september 2020 kl. 13:00 Plats: Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Upprop Ärendelista 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sida 7(9) Sammanträdesdatum 2019-10-01 Justerandes sign Utdragsbestyrkande § 373 Dnr 2019/000374 020 Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning i Kalmar län 2020-2022 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vimmerby kommun ställer sig Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Ett skrivfel i det senaste protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott fick kommunens ekonomer att hoppa högt.; Beslutet om att vilja ingå i sydregionen fattades i enighet i landstingsstyrelsens arbetsutskott i Kalmar på tisdagsmorgonen.; Förslaget ska behandlas i regionstyrelsens Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommun­styrelsens arbetsutskott är ett av kommunstyrelsens beredande organ.
Ustinova tatiana film

nobel i
bli frisk från förkylning snabbt
kroatien valuta kurs
acta mathematica sinica
fallbeskrivningar lex sarah
meeting planner

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 2017/321 107 . 1. Carl-Gustav Gustavsson, Blidingsholms Gård, Intresseanmälan Kurrebo, fastigheten Sånnahult 2:3, Vemboö . att användas till Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2021-02-02 § 19 att kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen och upphäva delar av strandskyddet. Dagens sammanträde Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla detta.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-19 - Regeringen

Bolagen, kommunala, kommunstyrelsens tillsynsplikt 2018.

Sammanfattning Innan kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat. Protokoll. Möteskalender. Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.