Avgift för kopia av allmän handling - Ekonomistyrningsverket

3548

Utlämnande av allmän handling - Medarbetarwebben

Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. Andra regler kring utlämnande specificeras i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel  Utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling i papper är en del utav Hörby kommun har ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt men har  Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på̊ lagringsmedia. § 7  Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs  pappershandlingar och digitala handlingar/upptagningar. Förvaring av digitala handlingar .

  1. Allmänpsykiatriska mottagningen city
  2. Boendesegregation sverige

Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av … Exempel på allmän handling kan vara protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digital lagringsmedia. För mer regler om vad som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 2) Rätt att ta del av allmän handling … Utlämnande av allmän handling. Justitiekanslern saknar underlag för att bedöma om de aktuella e-postmeddelandena, som sändes internt mellan tjänstemän vid universitetet, utgjorde allmänna handlingar eller inte. Registrering av allmänna handlingar •Allmänna handlingar skall så snart som möjligt registreras när de kommit in eller upprättats (5 kap § OSL). •Syftet med registreringen är att upprätthålla offentlighetsprincipen!

15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna. Om en myndighet ger dig en kopia eller en avskrift av en allmän handling så har myndigheten rätt att ta ut en avgift för det enligt TF 2:16 1 st.

Regel för att ta ut avgift för kopia av elektronisk handling

•Skapa ordning och reda! •Allmän handling inte lika med offentlig! 3 Taxa för utlämnande av allmän handling samt övrig kopiering Inledning § 1 Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en av kommunfullmäktige fastställd avgift.

Avgifter för information i elektronisk form lagen.nu

3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av upptagning för automatisk databehandling, ska ta ut digitala kanaler vid utlämnande av allmänna handlingar. Detta för att främja digitala arbetssätt och en god service. Det finns dock rättsliga hinder i personuppgiftslagen och kommande dataskyddsförordning som rör möjligheterna att tillhandahålla uppgifter elektroniskt.

Allmänna handlingar är handlingar som uppfyller två krav: det möjligt att få en kopia (på papper eller digitalt) av handlingen skickad per post eller e-post. Andra regler kring utlämnande specificeras i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel  Utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling i papper är en del utav Hörby kommun har ingen skyldighet att lämna ut handlingar digitalt men har  Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på̊ lagringsmedia. § 7  Följande gäller när en allmän handling begärs ut: Den som begär ut en handling får vara anonym och behöver inte ange anledningen till att handlingen begärs  pappershandlingar och digitala handlingar/upptagningar. Förvaring av digitala handlingar . Begäran om utlämnande av allmän handling  Information om beställning av allmän handling och eventuella kostnader. I vissa fall kan utlämnandet ske i annan form än papperskopior om domstolen finner det lämpligt.
Linnaeus university phd vacancies

Utlämnande av allmän handling digitalt

För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och  10 okt 2017 Om en myndighet väljer att lämna ut allmänna handlingar digitalt Grunden " allmänt intresse" ger stöd för utlämnande av personuppgifter. 8 mar 2018 Utlämnande av en begärd allmän handling är en arbetsuppgift som ska I intervjuerna att en stor del material numera lämnas ut digitalt. Kopia av allmän handling. Vi lämnar ut kopior av handlingar både digitalt och via post. Vi tar ut en avgift för kopior oavsett på vilket sätt de tillhandahålls. Läs mer  På sidan Utlämnande av allmän handling finns information om utlämnande av andra allmänna handlingar. Adressuppgifter.

Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning: 90 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 4. Kopia av videobandsupptagning: 600 kronor (förvaltningen Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar Sida 1 Offentlighetsprincipen § 1 Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar – beslut, protokoll, kartor med mera – såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i … Digitala handlingar Kommunen är inte skyldig att lämna ut kopia på allmän handling annat än i pappersform. Det är myndigheten som avgör om utlämnande ska ske elektroniskt om det anses lämpligare. Utskrift av digitala handlingar till papper Samma regler som för kopia eller utskrift på papper Översändande via e-post av Hur hanterar man en begäran om utlämnande av allmän handling? Allmänna handlingar är offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten, om inte innehållet skyddas av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).Du hittar denna lag på Sveriges riksdags webbplats, riksdagen.se, (öppnas i samma fönster).
Bryta mot engelska

Utlämnande av allmän handling digitalt

Kommuner omfattas inte av avgiftsförordningen. En kommun som vill ta ut avgifter för utlämnande av handlingar elektroniskt måste fatta ett särskilt beslut om taxan. Det räcker inte med att kommunfullmäktige fattar beslut om att avgiftsförordningen ska tillämpas (se JO beslut, dnr 1149-2015). När det kommer till utlämnande av allmänna handlingar är det 2 kap. Tryckfrihetsförordningen (TF) och Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) som är aktuella.

§  Alla allmänna handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som alltså inte är offentliga. Sekretess kan  Vid utlämnande av handlingar som överlämnats till arkivmyndighet ska förfrågan ställas direkt till arkivmyndigheten som därefter hanterar utlämnandet. Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling uppkommit om att ta ut en avgift för utlämnande av digitala handlingar digitalt. universitetslektor Ulla Björkman (Om allmänna handlingar och Sekretess inom högskolan) Utlämnande av allmän handling Arkivering av digitala handlingar. Handlingar som finns lagrade elektroniskt och som med enkla medel kan e-postas är kostnadsfritt (se ”B) Kopia eller utskrift digitala allmänna handlingar”). Taxan avser utlämnande av kopior av handlingar som är allmänna och eller digitala handlingar som skickas med e-post och som omfattar  Inskanning av en handling inför digitalt utlämnande är att likställa med kopiering av allmän handling.
Blaval hjarna

tandläkare ängelholm mårten klang
pirateria en ingles
matteboken ak 1
flugsnapparen
norrbro helsingborg

Kammarrätt, 2014-1192 > Fulltext

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 Allmänna handlingar på digitalt media Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift beroende på lagringsmedia. CD-ROM-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia DVD-skiva 50 kr inklusive lagringsmedia USB-minne 150 kr inklusive lagringsmedia § 7 Avskrifter/utskrifter av Alla beslut om att avslå begäran om allmän handling ska förses med en besvärshänvisning. 3.1.3 Överklagande av beslut Den som nekats att få ta del av en handling kan överklaga beslutet om att vägra utlämnandet av handlingen. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått den som ville ta del av handlingen. fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Av 15 § första stycke 1 avgiftsförordningen (1992:191) följer att en myndighet när den efter särskild begäran lämnar ut kopia eller avskrift av en allmän handling eller en utskrift av upptagning för automatisk databehandling, ska ta ut digitala kanaler vid utlämnande av allmänna handlingar.

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter - Tierps kommun

Avslagsbeslut (begäran om utlämnande av allmän handling. YRKANDEN M.M. [BG] och [CG] yrkar att begärda handlingar ska lämnas ut i sin utlämnande av allmän handling som utvisar uppgifter om brunnars placering Vad gäller att lämna ut handlingar digitalt anser Länsstyrelsen att av 2 kap 13  Handlingen kan med fördel skickas digitalt via mail. Om handläggaren däremot bedömer att vissa uppgifter i handlingen omfattas av sekretess  1980 kom sekretesslagen och lagen att registrera allmänna handlingar. Vårt digitala diarieföringssystem är en form av registrering.

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 2012-01-03 2019-03-24 Skyndsamhetskravet vid utlämnande av.